Selimbar, Al Unirii 10 aura.serea@gmail.com +40740017515

Implica-te cu 2%

ReGeneratia este asociatie non-profit (ONG) dedicata crearii de experiente de invatare pentru generatiile tinere prin educatie non-formala si metode inovative. Daca doriti sa ne sustineti activitatile, mai jos aveti coordonatele noastre.
Multumim!

———————————————————————–

1. Formularul 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual“ cod 14.13.04.13

Se completeaza de catre persoanele fizice care au realizat, in anul 2017, venituri din salarii si asimilate salariilor si care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual, conform art.57 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza potrivit legii. Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit. Formularul se completeaza de catre contribuabili, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular.

2. Formularul 200 „Declaratie speciala privind veniturile realizate“ cod 14.13.01.13

Se completeaza de catre persoanele fizice care au realizat, in anul 2017, venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, transferul titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare. Cu ocazia completarii si depunerii Declaratiei 200, care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea catre o entitate nonprofit pana la 2% din impozitul datorat. Declaratia se completeaza de cstre contribuabili, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular.

———————————————————————–

Termen de depunere:

Anual, pana la data de 15 MAI a anului urmator celui de realizare a venitului. Formularul se completeaza in doua exemplare:- originalul se depune la: a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in România; b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice; – copia se pastreaza de catre contribuabil. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Formularul se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

———————————————————————–

A. Date de identificare ale contribuabilului

Adresa – se inscrie adresa domiciliului fiscal. Cod numeric personal / Numar de identificare fiscala – se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala, atribuit de către Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

———————————————————————–

B. Destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entitati nonprofit, potrivit dispozitiilor ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003.

Suma – se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit. In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica „Suma“, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.

 

———————————————————————–

Denumire entitate nonprofit:
Asociatia REGENERATIA

Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit:
C.I.F. 29872300

Cont bancar (IBAN) – se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit
Cont IBAN : RO96RNCB0233126470270001

———————————————————————–

Descarca:

– Formularul 230 – aplicabil celor care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor;

– Formularul 200 – aplicabil celor ale căror venituri provin din activitati independente.